FacebookGizlilik Politikamız ve KVKK


KVKK Aydınlatma Metni

1. GENEL BİLGİLENDİRME
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın (“Politika”) amacı, Şirketimiz tarafından kullanılan ve Zeta Global’e ait olan zeops.com (“Site”) üzerinden sağlanan İnsan Kaynakları ve Personel Yönetim Sistemi’ne (“ZEOPS/Platform”) veri girişi yapan tüm personel ve kullanıcılardan (“Kullanıcı”) elde edilen kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar ile işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi temin ederiz.

2. VERİ SORUMLUSU
Kişisel bilgileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

3. İŞLENEN VERİLER
Bu başlık altında, Kullanıcı tarafından ZEOPS’a sağlanan ve/veya Platform’un kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri ifade edecektir. ZEOPS, Kullanıcı tarafından üyelik girişi ve ilgili pakete ilişkin ödeme yapılması esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

• Ad, soyad vb. kimlik bilgileri
• Adres, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri
• Özlük dosyanızın oluşturulması sırasında veya özgeçmişinizde yer verdiğiniz sağlık durumunuza ilişkin bilgiler, kan grubu, adli sicil kaydı, öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar, bilgisayar kullanma yetisi vb. veriler
• Gerçek kişiye ait fotoğraf, video CV, kamera kayıtları
• Toplam tecrübe ve iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
• Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik ve işlem bilgileri
• Banka Hesap Bilgileri
• Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi
• İşlem Güvenliği Bilgisi
• Finansal Bilgiler
• ZEOPS, Kullanıcılar’ın Site ve Platform’u kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak, girilen sayfaların ve lokasyonların kayıt altına alınması için IP bilgilerini ve sinyal verilerini kaydederek elde edebilmekte olup Platform üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgilerini de toplamaktadır.

4. VERİLERİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel veriler, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, çalışan/aday profilinin şirket operasyonuna yatkınlığının tespiti ve değerlendirilmesi, yazılı, elektronik veya sözlü ortamda verilen bilgilerin teyidi, yasadan doğan sorumluluk ve yükümlülerin yerine getirilip getirilmediği, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, fiziki veya elektronik ortamda firmamızın faaliyet amacına uygun olarak yapılacak istihbarat, hizmet kalitemizi ölçme ve arttırma, seçme ve yerleştirme, istihdam sağlamaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcılar’ın Platform’daki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla işlenebileceği/saklanabileceği gibi, ZEOPS raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Ayrıca, Platform’un kullanım amacı doğrultusunda Kullanıcılar’ın Platform’daki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez), IP Adresi, User Agent diye adlandırılan tarayıcıya özel bir bilgi, erişim zamanı, kullanıcının tüm bilgileri ve harici teknolojik araçlar ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama süresi/sayısı ve bunun gibi metrikler de işlenmektedir. Şirketimiz, kişisel verileri, Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde verileri Kullanıcılar’ın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kullanıcılar’ın bilgilerinin açık rıza temin edilmeksizin işlenebileceği durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Yukarıda da belirtildiği üzere platform, çerez (Cookie), IP ve bunun gibi her türlü teknolojik, yazılımsal, donanım vb. araçları kullanabilecek ve bu politikada belirtilen kapsamda üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere tarayıcıya (browser) gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcı için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ
Kullanıcılar’a ait kişisel veriler, Şirketimizin ve Kullanıcı’nın Platform’dan faydalanabilmesi ve Platform’a konu hizmetlerin sağlanması için ve iş bu politikada belirtilen amaçlarla, Kullanıcı ile Şirketimiz arasındaki hukuki ilişkinin devam ettiği süre boyunca, hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren ise 5 yıl boyunca saklanacaktır. Buna ek olarak Şirket ve/veya Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve/veya ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel veriler saklanacaktır.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVKK’nın 11. maddesi gereğince, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehakkına sahipsiniz.

Bu doğrultuda KVKK’nın 13. maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle ilgili Şirketimize fiziki ortamda veya elektronik yolla iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek şirket adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya [email protected] adresine mail yoluyla iletebilirsiniz. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.


Ücretsiz Deneyin
ZEOPS'u ücretsiz denemek ister misiniz? Bağlantıya tıklayın ve işletmenize özel insan kaynakları yönetim sistemini kullanmaya hemen başlayın.Kredi kartı gerekmez   Tüm özelliklere sınırsız erişim